Warunki gwarancji i reklamacji

1. Zakład Produkcyjno - Handlowy Jolanta Mikulska z siedzibą w Świnoujściu zwany dalej Gwarantem zapewnia, że nasze produkty jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność.

2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski, chyba że warunki sprzedaży stanowią inaczej

3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia dowodu zakupu.

4. Okres gwarancji na urządzenia Skrzynka kontrolno - pomiarowa Ska - M3 oraz Ska - M4 to 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży.

5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR to DOOR przysługuje nabywcy w terminie 12 miesięcy od daty zakupu. Po przekroczeniu tego terminu użytkownik powinien przesłać uszkodzone urządzenie do siedziby firmy na własny koszt.

6. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia na serwis.

7. Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od jej zaistnienia.

8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu.

9. Gwarancja nie obejmuje:

- jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy;

- roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w dokumentach o charakterze normatywnym;

- uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń,

10. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania naklejki umieszczenej na pokrywie produktu na której znajduje się data produkcji.

11. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.

12. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

13. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

Aktualności

2015
Znajdź nasze produkty
w sklepie EG System
Logo

2013
Po przeprowadzeniu auditu przez jednostkę zewnętrzną otrzymaliśmy certyfikat, potwierdzający stosowanie Systemu Zarządzania Jakością i spełnianie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie produkcji skrzynek kontrolno-pomiarowych wykorzystywanych w rozdzielnicach elektrycznych więcej...

 
Informujemy, że zamówienia przyjęte do godziny 12.00 wysyłane są tego samego dnia. Zamówienia późniejsze realizowane są dnia następnego.

2013
Rozpoczeliśmy współpracę z Łotewską firmą "JAUDA".

2013
Przeprowadziliśmy ankietę badania percepcji klienta. Uzyskane wyniki są dla nas bardzo satysfakconujące. Cieszymy się, iż nasz wyrób spełnia wymagania jakościowe naszych klientów, co motywuje nas do coraz wytrwalszego doskonalenia naszych wyrobów.

2013
Rozpoczeliśmy ostatnie przygotowania do audytu certyfikującego nasz System Zarządzania Jakością. Mamy nadzieję, iż poprzez spełnienie wymagań normy ISO 9001 jeszcze bardziej przyczynimy się do poprawy jakości naszych produktów.

Listopad 2012
Rozpoczęliśmy wdrażanie Systemu Zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Marzec 2007
Świadectwo Badania "Energopomiar-Elektryka" Gliwice więcej...

Marzec 2005
Od marca 2005 r. w sprzedaż dostępna jest udoskonalona wersja SKa-M3 o nazwie SKa-M4.

PCC

Rzetelna Firma

Płacę terminowo